OSB’lerin

Dönüşümü

!

MOSB’da

Başlıyor

Ülkemizde 1960’lı yıllarda kurulmaya başlayan Organize Sanayi Bölgeleri Türkiye’nin sanayileşmesinde önemli bir rol oynamıştır.  

Firmalara uygun koşullarda düzenli sanayi alanları tahsis edilerek sanayinin altyapı sorunları önemli ölçüde giderilmiş, ihtiyaç duyulan yol, su, elektrik, kanalizasyon, arıtma gibi belediyecilik hizmetleri OSB’ler aracılığı ile sağlanmıştır.   

2000’li yıllardan önce sanayinin öncelikli ihtiyaçlarını karşılayan OSB’ler, gelişmişlik düzeyleriyle orantılı olarak günümüzde de sanayicinin değişen ihtiyaçlarına paralel olarak lojistik merkezleri, teknoparklar, meslek liseleri, araştırma merkezleri ve model fabrikalar kurmaya ve işletmeye başlamıştır. 

İş yapma biçimi ve yetenekleri daha çok arsa, imar, ruhsat, belediyecilik gibi endüstri dışı alanlara odaklanan OSB’lerin, firmaların endüstri ve bölgesel yenilik sistemi içindeki sorunlarına yönelmesi, onların AR-GE, yenilik, dijitalleşme ve yenilikçi sınıfa ilişkin sorunlarına çözüm oluşturacak bir yapıya dönüşmesi kolay değildir. OSB’lerin şimdiki kapasiteye ulaşması için özellikle 2000’li yıllardan sonra önemli bir performans gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB’leri daha da geliştirmek için çeşitli projelere başlamıştır.  

Türkiye, yüksek gelirli bir ekonomiye geçiş sürecinde, maliyet etkinliği ve verimlilik temelli rekabet anlayışından, yenilikçilik temelli rekabet anlayışına doğru bir değişim yaşamaktadır. Bu yönde Türk sanayisinin gelişiminde önemli bir rol oynayan OSB’lerin, önümüzdeki dönemde yenilikçi bir ekonomideki yeni rollerini geliştirmek amacıyla 11. Kalkınma Planı ve 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde OSB’lerde Yenilik Merkezlerinin (YM) kurulması öngörülmüştür.   

Bu kapsamda “OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi” adı altında çok taraflı bir inisiyatif geliştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile UNDP tarafından yürütülen bu projede ve Manisa OSB pilot uygulamanın yapılacağı bölgelerden ilki olmuştur.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü arasında Manisa OSB’de Yenilik Merkezi kurulmasına ilişkin “İş birliği Protokolü” 13 Şubat 2020 tarihinde imzalanmıştır. 

13-14 Şubat 2020 ve 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılan çalıştaylar ile MOSB YM’nin yapısı, fonksiyonları ve işlevleri katılımcı bir şekilde belirlenmiştir. Ekim 2020 tarihinde de Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Dönüşümü: Manisa OSB Yenilik Merkezi Tasarımı ve Kurulması adlı çalışma yayınlarak söz konusu çalışmalardaki çıktılar da dahil edilerek Manisa OSB Yenilik Merkezi Pilot Projesinin kavramsal ve uygulama çerçevesi oluşturulmuştur.   

MOSB YM’nin personelinin seçiminin ardından MOSB Yenilik Merkezi 23 Kasım 2020 tarihi ile itibarıyla ile göreve başlamıştır. Öncelikle YM’nin iş planı hazırlık süreci tamamlanmış ve çeşitli hazırlıkların ardından Manisa OSB Yenilik Merkezi 2 Ocak 2021 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

OSB’lerin

Dönüşümü

!

MOSB’da

Başlıyor

Ülkemizde 1960’lı yıllarda kurulmaya başlayan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Türkiye’nin sanayileşmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Firmalara uygun koşullarda düzenli sanayi alanları tahsis edilerek sanayinin altyapı sorunları önemli ölçüde giderilmiş, ihtiyaç duyulan yol, su, elektrik, kanalizasyon, arıtma gibi belediyecilik hizmetleri OSB’ler aracılığı ile sağlanmıştır. 

2000’li yıllardan önce sanayinin öncelikli ihtiyaçlarını karşılayan OSB’ler, gelişmişlik düzeyleriyle orantılı olarak günümüzde de sanayicinin değişen ihtiyaçlarına paralel olarak lojistik merkezleri, teknoparklar, meslek liseleri, araştırma laboratuvarları ve merkezleri ile model fabrikalar kurmaya başlamışlar ve etkili bir şekilde işletmeye çalışmaktadırlar. 

İş yapma biçimi ve yetenekleri daha çok arsa, imar, ruhsat, belediyecilik gibi endüstri dışı alanlara odaklanan OSB’lerin, firmaların endüstri ve bölgesel yenilik sistemi içindeki sorunlarına yönelmesi, onların AR-GE, yenilik, dijitalleşme ve yenilikçi sınıfa ilişkin sorunlarına çözüm oluşturacak bir yapıya dönüşmesi kolay değildir. OSB’lerin şimdiki kapasiteye ulaşması için özellikle 2000’li yıllardan sonra önemli bir performans gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) OSB’leri daha da geliştirmek için çeşitli projelere başlamıştır.

Türkiye, yüksek gelirli bir ekonomiye geçiş sürecinde, maliyet etkinliği ve verimlilik temelli rekabet anlayışından, yenilikçilik temelli rekabet anlayışına doğru bir değişim yaşamaktadır. Bu yönde Türk sanayisinin gelişiminde önemli bir rol oynayan OSB’lerin, önümüzdeki dönemde yenilikçi bir ekonomideki yeni rollerini geliştirmek amacıyla 11. Kalkınma Planı ve 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde OSB’lerde Yenilik Merkezlerinin (YM) kurulması öngörülmüştür. 

Bu kapsamda “OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi” adı altında çok taraflı bir inisiyatif geliştirilmiştir. 

 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile UNDP tarafından yürütülen bu projede ve Manisa OSB pilot uygulama seçilen bölgelerden ilki olmuştur.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü arasında Manisa OSB’de Yenilik Merkezi kurulmasına ilişkin “İş birliği Protokolü” 13 Şubat 2020 tarihinde imzalanmıştır. 

13-14 Şubat 2020 ve 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılan çalıştaylar ile MOSB YM’nin yapısı, fonksiyonları ve işlevleri katılımcı bir şekilde belirlenmiştir. Ekim 2020 tarihinde de Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Dönüşümü: Manisa OSB Yenilik Merkezi Tasarımı ve Kurulması adlı çalışma yayınlarak söz konusu çalışmalardaki çıktılar da dahil edilerek Manisa OSB Yenilik Merkezi Pilot Projesinin kavramsal ve uygulama çerçevesi oluşturulmuştur. 

MOSB YM’nin personelinin seçiminin ardından MOSB Yenilik Merkezi 23 Kasım 2020 tarihi ile itibarıyla ile göreve başlamıştır. Öncelikle YM’nin 18 aylık faaliyetlerini içeren iş planı hazırlık süreci tamamlanmış ve çeşitli hazırlıkların ardından Manisa OSB Yenilik Merkezi 2 Ocak 2021 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.