MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ FİRMA BİLGİ FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (“MOSB”) tarafından “Firma Bilgi Formu” beyan ettiğiniz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aşağıda belirtilen şartlar ve amaçlarla işlenebilecek olup işbu aydınlatma metni Kanunun 10 uncu madde kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanarak inceleme ve onayınıza sunulmuştur.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5. Ve 6. maddesinde yer alan hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir ve bu hukuki sebeplerin dışında kişisel verilerinizin işlenmesi ihtiyacı oluştuğunda açık rızanız talep edilmektedir.

Kişisel verileriniz, MOSB ile aranızdaki hukuki ilişkiye bağlı olarak farklılık (arsa tahsis, kira sözleşmesi, ruhsat başvurusu vs.) arz edebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, MOSB nezdinde beyanlarınıza (firma bilgi formu) istinaden sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, MOSB ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. Tarafınızca alenileştirilmiş bulunan kişisel verilerinizi örneğin sosyal medya vb. elde edilerek işlenmesi de mümkündür.

 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, MOSB ve Firmalar ile Firmaların arası iletişimin sağlanması kapsamında aşağıda yer alan amaçlar (“Amaçlar”) doğrultusunda ve bunlarla sınırlı şekilde Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilmektedir:

 

 • MOSB’un 4562 sayılı Kanun, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği sair mevzuat kapsamındaki yasal yükümlülüklerine yerine getirilmesi, stratejik planlama ve istatistik çalışmaları, kümelenme faaliyetlerin yürütmesi, stratejik planlama, her türlü eğitim, konferans, seminer vs. planlama, düzenleme ve değerlendirilmesine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
 • MOSB yasal düzenlemeler ve birinci bentte belirtilen faaliyetleri çerçevesinde tarafınızla iletişime geçmesi, bilgilendirme, anket çalışmalarının yapılması,
 • MOSB içerisinde faaliyet gösteren firmaların tanıtım arttırılması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • MOSB ve Firmalar ile Firmalar arasında iletişimin ve etkileşimin kolaylaştırılması ve artırılması,
 • Firmalara birbirleri ile sosyalleşme imkânı sunulması,
 • MOSB arasındaki etkileşimi arttırarak MOSB ile ilişkilerinin güçlendirilmesi,
 • MOSB tarafından planlanan sosyal sorumluluk projelerine firmaların katılımının sağlanması ve kolaylaştırılması,
 • Firmaların MOSB tarafından düzenlenen kültür-sanat, seyahat, sağlık, eğitim ve ekonomi gibi güncel etkinlik haberdar olmasının sağlanması,
 • MOSB tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Toplanan kişisel verileriniz; MOSB faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması, MOSB istatistiki çalışmalarının yapılması, stratejilerinin belirlenmesi, eğitim vs. organizasyonların düzenlenmesi ve uygulanması ile kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahibi ilgili kişiler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip bulunmaktasınız.

Bu kapsamdaki taleplerinizi yazılı olarak Keçiliköyosb Mah. Cumhuriyet Blv. No:14 45030 Yunusemre/MANİSA iletebilirsiniz.

MOSB, Kanunun 13. maddesine uygun olarak yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvurularda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurumu tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirtilen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir. Başvurunuz üzerine kimliğinizi teyit edici belgeleri ibraz etmeniz ve cevabın tarafınıza ne şekilde ileteceğine dair beyanda bulunmanız talep edilebilecektir.