YENİLİKÇİLİK

programı

Firmaların yenilik yönetim kapasitelerinin ölçülmesi ve geliştirilmesi için uçtan uca çözümler.

Yenilikçilik Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yenilik Merkezi tarafından firmaların yenilik yönetim kapasitelerinin ölçülmesi, analiz edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Programın amacı firmaların yenilik kapasitelerinin artırılması hedefi doğrultusunda yapılan ölçüm ve analiz çalışmaları ışığında hazırlanacak projelerine mentorluk, danışmanlık ve eğitim desteği verilmesidir.

Program kapsamında iMAGE (Innovation Management Assessment Gadget for Enterprises) isimli özgün bir yenilik yönetim kapasitesi ölçüm aracı geliştirilmiştir. iMAGE Yenilik Yönetim Kapasitesi Değerlendirme Aracı ISO 56002 Innovation Management System (Yenilik Yönetim Sistemi) standartındaki yaklaşıma uygun olarak hazırlanmıştır.

Yenilikçilik Programı firmaların yenilik yönetim kapasitelerini programa katılım sağlayan diğer firmalar ile karşılaştırmalı olarak ölçmenin yanı sıra, programa özgü tasarlanan araçlar ile firmaların yenilikçilik kapasitelerini geliştirmeye yönelik faaliyetleri kapsayan yol haritaları ve detaylı projeleri de içermektedir.

DİJİTALLEŞME

programı

Firmanıza özel dijital dönüşüm değerlendirme analizi ve yol haritası

Sanayide verimliliği arttırarak uluslararası seviyede rekabetçiliği sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli hizmet ve ürünler üretmenin de anahtarı sayılan dijitalleşme ve dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi merkezimizin önemli görevleri ve gündem maddeleri arasında yer alıyor.   

Bu kapsamda, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu ve TÜBİTAK – Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) iş birliği ile geliştirilen Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı’nı (D3A) firmalarımızın kullanımına sunuyoruz.

Yüz yüze görüşmeler sonrasında size özel dijitalleşme yol haritası çıkararak, dijital dönüşüm sürecinizde belirsizlikleri en aza indirmek için birlikte çalışıyoruz. Ayrıca, yol haritanızda yer alan dijitalleşme başlıklarında en uygun tedarikçilere ulaşabilmeniz için sizleri ulusal veri tabanlarındaki firmalarla ilişkilendirebiliriz.

AR-GE Merkezlerinin

Kurulması ve Geliştirilmesi

programı

AR-GE ve Tasarım Merkezi kuruluş süreçleri ile AR-GE çalışanlarına yönelik beceri geliştirme programları tasarlanması

Teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, AR-GE personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılması amacıyla 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da belirtilen şartları sağlayan AR-GE ve tasarım merkezlerine indirim, istisna, destek ve teşvik uygulamaları sağlanmaktadır. 

MOSB Yenilik Merkezi olarak AR-GE ve tasarım merkezi sayısını artırmak amacı doğrultusunda AR-GE ve tasarım merkezi kurma potansiyeline sahip firmalara yönelik kapsamlı bir kapasite geliştirme programı sunuyoruz.

Öncelikli olarak, firmalar ile yapılan birebir görüşmeler neticesinde AR-GE ve tasarım merkezi kurulum sürecine ilişkin firmanız özelinde ihtiyaçlar belirlenmektedir. Program kapsamında firmaların yürüttüğü projelerin ilgili mevzuat yönünden AR-GE veya tasarım tanım ve kapsamları çerçevesinde olup olmadığı değerlendirilmekte, proje çalıştayları ile firmanızın sonuçlandırılan, yürütülen ve yakın zamanda yapılması planlanan AR-GE ve tasarım projeleri değerlendirilmekte ve firma özelinde bir proje havuzu oluşturulmaktadır. Ayrıca, firmanızın başvuru süreçlerine ilişkin bir faaliyet planı oluşturulmakta ve AR-GE ve tasarım merkezi portalı ile izleme ve değerlendirme sürecine yönelik eğitimler verilmektedir. Firmanıza süreç sonunda mevcut durumunuzu, gelişme alanlarınızı ve yol haritalarını ortaya koyacak bir değerlendirme raporu sunulmaktadır.

Mevcut AR-GE ve tasarım merkezlerinin çalışanlarına yönelik ise kapasite geliştirme programları tasarlanmakta ve sunulmaktadır. Yenilik Merkezimiz tarafından yürütülen eğitim ihtiyaç analizi neticesinde AR-GE çalışanlarına yönelik yenilik yönetimi, AR-GE proje döngüsü, uluslararası fonlar, bilimsel araştırma ve yayın hazırlama, fikri sınai mülkiyet hakları ve patent okur-yazarlık gibi konularda eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca, firmalarımızdan gelen talepler doğrultusunda, firma özelinde eğitim ihtiyaç analizi yapılıp, ihtiyaç duyulan alanlarda yıllık eğitim programları da hazırlanmaktadır.

KÜMELENME

Araştırma odaklı kümelenmelerle bölgesel yenilik ekosistemi liderliğine doğru

Yeni bölgesel kalkınma yaklaşımının en önemli araçlarının başında araştırma odaklı kümelenmeler gelmektedir. Çok sayıda bilimsel çalışma, kümelenmenin şirket gelişimi üzerindeki olumlu etkilerini net bir şekilde göstermektedir. Bu farkı yaratan temel sebepler girdilere veya pazara erişimde kolaylık ile yoğun etkileşim sonucunda firmaların yenilikçilik kapasitelerinde gözlemlenen artıştır. Kümelenme organizasyonları ise ele aldıkları değer zincirlerinde etkileşimi artırarak firmalar için yeni pazarlar keşfetme, mevcut pazarları genişletme, uluslararasılaşma, ortak altyapı oluşturma ve beceri geliştirme gibi alanlarda değer zincirine özel hizmetler sunmaktadır.

Merkezimiz, bölge paydaşları ile birlikte çekirdeğini MOSB firmalarının oluşturduğu ancak çevre illeri de kapsayan bir coğrafi alanda hareketlilik, tüketici elektroniği ve gıda teknolojileri alanlarında kümelenmeler oluşturmayı hedeflemektedir.

PROJE KAPASİTESİ

geliştirme

Tasarımdan uygulama ve izlemeye tüm proje döngüsünde firmanıza özgü çözümler

Proje döngüsünün tüm aşamalarında uzman kadromuz ile sizleri en uygun fon kaynakları ile buluşturuyoruz. KOSGEB, Kalkınma Ajansı, TUBİTAK, COSME, Horizon Europe gibi programlara dahil olabilmeniz için firmanıza özgü bir gelişim planı hazırlıyor ve bu plan doğrultusunda ihtiyaçlarınıza özgü projelerinizi birlikte tasarlıyoruz. Ayrıca, ulusal ve uluslararası ölçekte güvenilir ve alanında yüksek kapasiteye sahip firma ve kurumları belirleyerek, ortak arama çalışmalarınıza yön veriyoruz.

Organize Akıllı Sanayi için

Sürdürülebilirlik Stratejisi OASISS

OASISS programı kapsamında organize sanayi bölgeleri için sürdürülebilirlik stratejisi hazırlanması ile eğitim, atölye ve oyunlarla OSB çalışanlarının bu alandaki kapasitelerini geliştirmeye yönelik uçtan-uca çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda organize sanayi bölgelerinin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında gelişme alanlarını tespit edip teknik ve kültürel düzeyde dönüşümlerini sağlamayı amaçlıyoruz. 

Dijital Yetkinlik

Geliştirme Kiti

Organize sanayi bölgeleri çalışanlarının dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi için bir modül hazırlanması amacıyla MOSB Yenilik Merkezinin koordinasyonunda FESTO, Why So Serious? (WSS) ve MOTIVACRAFT’ın içerisinde yer aldığı bir konsorsiyum oluşturulmuştur. Yaklaşık bir yıl süren masa başı çalışması sonucunda geliştirilen “Dijital Yetkinlik Geliştirme Kiti”nin ilk modülünün tasarım süreçleri tamamlanmıştır. Dijital yetkinliklerin geliştirilmesi kapsamında teknik farkındalık oluşturulması görevi FESTO, yetkinlik kazandırma sürecinde kültürel dönüşümün sağlanması WSS ve dijital yetkinliklerin geliştirilmesi sürecinin oyunlaştırılarak etkinliklere aktif katılım ile kişi bazında performans izleme süreçlerinin takibi ise MOTIVACRAFT tarafından üstlenilecektir. İlk uygulamanın Manisa Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilmesinin ardından, diğer organize sanayi bölgelerine de yaygınlaştırılması düşünülmektedir.