The transformation

of OIZ

!

Begins at

MIP

Organized Industrial Zone (OIZ), whose establishment started in the 1960s in our country, has played an important role in Turkiye’s industrialization.

By assigning proper industry fields to the firms in convenient conditions, the industry’s substructure problems have been significantly solved, and the city services that have been needed like road, water, electricity, canalization, and purification have been provided via OIZ.

OIZs, which meet the preferential needs of the industry before the 2000s, proportional to their development level, and parallel to the changed needs of industrialists, have started to establish and operate Logistic Centers, Technoparks, Vocational High Schools, Research Centers, and Model Factories today.

It is not simply that OIZs who are more focused on fields that are out of industry like land, public improvements, license, and municipal work than the way of doing work talent, to address the problems of firms within the industrial and regional innovation system, and turn into a constitution that will create solutions to the problems related to the innovative class. Ministry of Industry and Technology displayed an important performance for reaching the current capacity of OIZs, especially after the 2000s, and has started a couple of different projects to develop OIZs even more.

In the process of turning into a high-income economy, Türkiye is going through a change towards an innovator-based competition understanding from a productivity-based one. OIZs who played a vital role in the improvement of the Türkiye’s industry in that way, with the aim to improve the new roles of innovator economy in the upcoming period, establishment of Innovation Centers in OIZs in the Development Plan and 2023 Industrial and Technology Strategy has foreseen.

In this scope under the name of “Technology Development Project in OIZs,” a multilateral initiative has improved. This project was carried out by the Ministry of Industry and Technology and UNDP, supported by the Presidential Strategy and Budget Directorate, and MIP was the first of the regions where the pilot implementation is going to be carried out.

Manisa Industrial Park (MIP) and T.R. The “Cooperation Protocol” on the establishment of an Innovation Center in Manisa OIZ between the General Directorate of Industrial Zones of the Ministry of Industry and Technology was signed on 13 February 2020.

With the workshops made between the dates February October 13-14 and 2020 and October 16, 2020, the structure and function of MIP Innovation Center have been designated. And by publishing the project named Transformation of Organized Industrial Zones in Turkey: Design and Establishment of MIP Innovation Center in 2020 and by including outputs of the studies in question, the conceptual and implementation framework of the MIP Innovation Center (MIP IC) Pilot Project has been established.

After the personnel selection of MIP IC, MIP Innovation Center was inaugurated on November 23, 2020. First of all, IC’s business plan preparation process has been completed and after various preparations, MIP Innovation Center has begun to work on January 2, 2021.

OSB’lerin

Dönüşümü

!

MOSB’da

Başlıyor

Ülkemizde 1960’lı yıllarda kurulmaya başlayan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Türkiye’nin sanayileşmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Firmalara uygun koşullarda düzenli sanayi alanları tahsis edilerek sanayinin altyapı sorunları önemli ölçüde giderilmiş, ihtiyaç duyulan yol, su, elektrik, kanalizasyon, arıtma gibi belediyecilik hizmetleri OSB’ler aracılığı ile sağlanmıştır. 

2000’li yıllardan önce sanayinin öncelikli ihtiyaçlarını karşılayan OSB’ler, gelişmişlik düzeyleriyle orantılı olarak günümüzde de sanayicinin değişen ihtiyaçlarına paralel olarak lojistik merkezleri, teknoparklar, meslek liseleri, araştırma laboratuvarları ve merkezleri ile model fabrikalar kurmaya başlamışlar ve etkili bir şekilde işletmeye çalışmaktadırlar. 

İş yapma biçimi ve yetenekleri daha çok arsa, imar, ruhsat, belediyecilik gibi endüstri dışı alanlara odaklanan OSB’lerin, firmaların endüstri ve bölgesel yenilik sistemi içindeki sorunlarına yönelmesi, onların AR-GE, yenilik, dijitalleşme ve yenilikçi sınıfa ilişkin sorunlarına çözüm oluşturacak bir yapıya dönüşmesi kolay değildir. OSB’lerin şimdiki kapasiteye ulaşması için özellikle 2000’li yıllardan sonra önemli bir performans gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) OSB’leri daha da geliştirmek için çeşitli projelere başlamıştır.

Türkiye, yüksek gelirli bir ekonomiye geçiş sürecinde, maliyet etkinliği ve verimlilik temelli rekabet anlayışından, yenilikçilik temelli rekabet anlayışına doğru bir değişim yaşamaktadır. Bu yönde Türk sanayisinin gelişiminde önemli bir rol oynayan OSB’lerin, önümüzdeki dönemde yenilikçi bir ekonomideki yeni rollerini geliştirmek amacıyla 11. Kalkınma Planı ve 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde OSB’lerde Yenilik Merkezlerinin (YM) kurulması öngörülmüştür. 

Bu kapsamda “OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi” adı altında çok taraflı bir inisiyatif geliştirilmiştir. 

 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile UNDP tarafından yürütülen bu projede ve Manisa OSB pilot uygulama seçilen bölgelerden ilki olmuştur.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü arasında Manisa OSB’de Yenilik Merkezi kurulmasına ilişkin “İş birliği Protokolü” 13 Şubat 2020 tarihinde imzalanmıştır. 

13-14 Şubat 2020 ve 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılan çalıştaylar ile MOSB YM’nin yapısı, fonksiyonları ve işlevleri katılımcı bir şekilde belirlenmiştir. Ekim 2020 tarihinde de Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Dönüşümü: Manisa OSB Yenilik Merkezi Tasarımı ve Kurulması adlı çalışma yayınlarak söz konusu çalışmalardaki çıktılar da dahil edilerek Manisa OSB Yenilik Merkezi Pilot Projesinin kavramsal ve uygulama çerçevesi oluşturulmuştur. 

MOSB YM’nin personelinin seçiminin ardından MOSB Yenilik Merkezi 23 Kasım 2020 tarihi ile itibarıyla ile göreve başlamıştır. Öncelikle YM’nin 18 aylık faaliyetlerini içeren iş planı hazırlık süreci tamamlanmış ve çeşitli hazırlıkların ardından Manisa OSB Yenilik Merkezi 2 Ocak 2021 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.